به بچه هامون چی نگیم؟ به بچه هامون چی بگیم؟

باید ها و نبایدها در صحبت با بچه ها

نگویید:

۱-این چای خیلی داغه و دستت رو می سوزونه!

۲-اگه دست کثیفت رو توی دهانت بکنی، توی دلت جوجو درمیاد!

۳-دست به لیوان نزن، الان می افته!

۴-همیشه یا چیزی رو جا می ذاری یا گم می کنی، هیچ وقت مرتب نیستی.

۵-چون من می گم! باید با ما بیایی.

۶-اگه دروغ بگی یا بچه ها رو بزنی، هیچ کس باهات دوست نمی شه.

۷-چیزیت نشده که، یه خزاش ساده س.

۸-دوباره غذاتو نخوردی، مثل همیشه…

۹-اگه حرف زشت بزنی تو دهنت فلفل می ریزم.

۱۰-بچه بد، خیلی بی ادب شدی.

بگویید:

۱-این چای خیلی داغه.

۲-دست کثیف می تونه همه رو بیمارکنه.

۳-یه لیوان روی میزه.

۴-احساس می کنم گاهی فراموش می کنی وسایلت رو کجا گذاشتی، من چه جوری مو تونم کمکت کنم.

۵-می دونم دوست داری با دوستات بری بیرون اما قانون خونه می گه باید همه به دیدن مادر بزرگ بریم و ما باید به قانون احترام بذاریم.

۶-وقتی بچه هارو بزنی، ممکنه با تو بازی نکنند.

۷-می فهمم که زمین خوردن خیلی درد داره، الان کمکت می کنم دردش کم بشه.

۸-دارم میبینم که غذا نخوردی و دلت نمی خواد بعدازظهر بری پارک.

۹-من از حرف های سیاه خوشم نمیاد.(برای حرف ها رنگ مشخص کنید.)

۱۰-من از دستت بخاطر این کار ناراحت شدم.

موارد مرتبط